^Powrót na górę
  
  
  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminnego Żłobka w Warcie

Wstęp Deklaracji

Gminny Żłobek w Warcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnego Żłobka w Warcie - zlobek.przedszkolewarta.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 4. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 5. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 6. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 7. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 8. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 9. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 10. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 11. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Nina Michalak-Orszulak, tel. 438288914, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników placówki jest Żłobek Gminny w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta,

- Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani  Sylwia Leśniczak, z którą można skontaktować się tel. 43 8288914  lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- Celem przetwarzania danych osobowych jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  ww. Rozporządzenia.

- Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,

- Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Żłobka Gminnego w Warcie oraz instytucje upoważnione z mocy prawa,

- Dane zgromadzone na etapie rekrutacji będą  przechowywane przez okres uczęszczania przez dziecko do Żłobka Gminnego w Warcie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy  ww. Rozporządzenia.

Monitoring wizyjny

Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie, informuje, że:

 1. Ze względów bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: 1 kamera na zewnątrz monitorująca wejście do budynku,1 kamera w szatni dla dzieci, 1 kamera na korytarzu głównym, 3 kamery w sali głównej,1 kamera w łazience dla dzieci – umywalni.
 2. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną  zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Żłobku Gminnym w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta.  
 3. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczania informacji, możliwości udostępniania zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Michalak-Orszulak Nina 

Opiekun Dorabiała Patrycja 

Opiekun Kielek Alina

Opiekun Leśniczak Sylwia 

Pomoc opiekuna Sobańska Agnieszka 

Copyright © 2022. Żłobek w Warcie Rights Reserved.